R U OK

RUOK217 หาข้อมูลสนับสนุนความคิดตัวเอง เมื่อสิ่งที่เชื่อไม่ตรงกับสิ่งที่เห็น

November 6, 2020

กลไกอย่างหนึ่งของความคิดมนุษย์ เมื่อสิ่งที่เห็นตรงหน้าไม่สอดคล้องกับความเชื่อที่ยึดถือมาทั้งชีวิต

R U OK พูดคุยถึงความคิดไม่ลงรอย หรือ Cognitive Dissonance เพื่อตอบคำถามว่า ทำไมมนุษย์ถึงสร้างตรรกะหรือเลือกเชื่อข้อมูลที่สนับสนุนความคิดของตัวเอง เพื่อป้องกันความไม่สบายใจ กลบความรู้สึกแย่ ซึ่งอาจนำไปสู่การคิดอย่างไม่เป็นเหตุเป็นผลและตัดสินใจผิดพลาดได้

Play this podcast on Podbean App